هفت شهر عشق را عطار گشت ما هنوز اندر خم یک کوچه ایم

هفت شهر عشق را عطار گشت ما هنوز اندر خم یک کوچه ایم

توضیح درباره این اثر